Şişli Etfal Hastanesi

1893 yılında padişahın emriyle 32 yaşındaki Dr. İbrahim Bey,Almanya'da ihtisasa gönderilir.1,5 yılını Bonn'da Prof.Dr. Friedrich Schultze'nin kliniğinde ve Prof.Dr.Dittmar Frinkler ile Dr. Water Kruse'nin Hijyen Ensti- tüsünde bakterioloji ve hijyen konularında çalışarak sürdürür. Daha sonra Berlin'e geçerek Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde 16 ay kalır. Son 8 ayını ise Prof.Dr.Adolph Baginsky'nin Çocuk Hastalıkları Kliniğinde geçirir ve 1896 yılında yurda döner.

Deniz Hastahanesi uzman hekimliğine atanır. 1898 yılı Şubat ayının 12'sinde saraya çağırılır ve 2.Abdülhamid'in kızı 8 aylık Hatice Sultan'ın hastalığını tedavi etmesi istenir.Muayene eder, önceden konulan difteri tanısını doğrular ve çocuğun konvülsiyon geçirmekte olduğunu, prognozun maalesef ümitsiz bulunduğunu, Padişahın kendisini büyük üzüntüye hazırlanmasını söyler. Nitekim Hatice Sultan aynı gün öğleden sonra vefat eder. Padişahın kızının anısını yaşatmak üzere bir hayır yaptırmayı düşündüğünü söylemesi ve fikrini sorması üzerine,koskoca Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde henüz bir çocuk hastanesi bulumadığını ifadeyle, çocukları hastalıklardan koruyacak, hastalananları tedavi edecek ve en ileri tıp araştırmalarından yararlanarak incelemelerde bulunacak bir çocuk hastanesi kurulmasının çok uygun olacağı konusunda telkinde bulunur.Padişah bir gün düşündükten sonra öneriyi kabul eder ve Dr. İbrahim Bey'i bu işe memur ettiği gibi aynı zamanda saray hekimi olarak yanında alıkor. 18 Şubat 1898'de hastaneyi kurmakla görevlendirilğinde Dr. İbrahim Bey 37 yaşındadır.12 Mayıs 1899'da hastanenin baştabipliğine atanır.13 Mayıs 1898'da temeli atılan hastane, 5 Haziran 1899 da hizmete açılır.

Hastanenin 1908'den sonraki durumu

Abdülhamid II'nin tahtan indirilip 27 Nisan 1908'de Selânik'e gönderilmesinden sonra Hamidiye Etfal Hastanesi hâmisiz kalmış ve ihmale uğramıştır.Hastanenin yönetimi önce Maliyeye, kısa bir zaman sonra da İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne devredilmiştir.Bu işlemler birkaç ay içinde cereyan etmiş ve hastane yöntemi 1 Ekim 1908'de tamamen Belediyeye bırakılmıştır.O güne kadar başhekimlik yapan Dr.İbrahim Bey kadro dışı kalmıştır. Hekim kadrosu hemen tamamen değiştirilmiş olup başhekimliğe Bakteriolog Dr.Şevket Bey getirilmiştir. Kendisi bu görevi 1.10.1908'den 5.4.1909'a kadar ifâ etmiştir. Onu izleyen tarihlerde kısa sürelerle başhekimlik görevine getirilen jinekolog Dr. İsmail Ahmet, pratisyen hekim Dr.Hikmet Süreyya ve bakteriolog Dr.Bahaattin Burhan beylerdir.

Hamidiye Etfal Hastanesi Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke yıllarında elindeki olanaklarla hem halkın hizmetinde olmuş, hem de cephelerden gönderilen yaralı askerlerin tedavilerini üstlenmiştir.

Hastanede Cumhuriyet dönemi 1922'de başhekimliğe getirilmiş olan Dr. Mehmet Kâmil(Berk)Bey'le başlamıştır denebilir. Dr. Mehmet Kâmil Bey bu görevde 1926 yılına kadar kalmıştır. Ondan sonraki başhekim Dr.Rıhat Hamdi Bey operatördü ve 30.10.1926'dan 16.4.1937'ye kadar başhekimlik yapmıştır. 1930 yılında "İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi Tıbbı Müsamere Zabıtları"adında bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Bu derginin 3 nüsh hastanemiz kütüphanesinde kayıt altındadır.

"Hamidiye Etfal Hastanesi", 1922'den itibaren "Şişli Çocuk Hastanesi"adını almış ve yönetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına geçmiştir.

Hastanede 20 Ekim 1924'te bir Ebe Okulu açılmış ve 25 öğrenci ile faaliyete geçmiştir.1926'da ilk mezunlarını vermiştir. Gitgide artan öğrenci sayısıyla ülkenin ebe ihtiyacını 1957 yılına kadar karşılama görevini ifa etmiştir.

1933 Üniversite İnkılâbında Haydarpaşa'daki Tıp Fakültesi klinikleri İstanbul tarafına nakledilmiştir.Bunlardan ikisi Şişli Çocuk Hastanesinde yerleşmiştir.Biri Prof.Dr.İhsan Hilmi Alantar'ın başında bulunduğu Çocuk hastalıkları Kliniği, diğeri de Prof.Dr. İhsan Hilmi Alantar'ın başında bulunduğu Çocuk Cerrahisi ve Ortepedi Kliniğidir. Çocuk Cerrahisi ve Ortapedi Kliniği 1947'ye,Çocuk Kliniği ise 1950'ye kadar öğretim ve eğitim faaliyetlerini hastanemizde yürütmüşlerdir.

Cumhuriyet döneminde hastanenin donanımı ve kadrosu geliştirilmiş, ihtisas verme faaliyeti başlamış ve hastane bünyesinde yeni yardımcı okullar açildığı gibi inşaat faaliyetleri de gösterilmiştir. Hemşire ve Laborant Okulu 1946 - 1956 yılları arasında; Yardımcı Hemşire Okulu 1954 - 1967; Teknisyen Kursları 1964 den intibaren; Gözlükçülük Kursları; Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu 1961 - 1965; Ana-Çocuk Sağlığı İstanbul Merkezi 1962 - 1988 bunlar arasında olup, hastane 21 ihtisas dalında asistan eğitimi vermektedir.